Hiilijalanjälki – Mitä se tarkoittaa yritysmaailmassa?

Hiilijalanjälki ja sen muodostuminen.

Hiilijalanjälki tarkoittaa yleisesti ihmisten toiminnasta kuten liikkumisesta, ruoasta, käytetyn energian määrästä sekä jätteistä muodostuvaa kuormitusta ilmastolle. Hiilijalanjälkeen vaikuttaa myös esimerkiksi erilaisten materiaalien valmistus ja käyttö.

Päästöjen kompensointi tarkoittaa olemassa olevan hiilijalanjäljen vaikutuksen kumoamista sitomalla hiilijalanjälkeä vastaava määrä jossakin muualla. Päästöjen kompensointi tarkoittaa usein päästöyksikköjen ostamista tai päästöjen mitätöimistä erillisen palveluntarjoajan kautta.

Nykymaailmassa jokainen tekemämme toimi jättää hiilijalanjäljen.

Kyse on kasvihuonekaasupäästöistä, joita me ihmiset aiheutamme toimillamme. Hiilijalanjälki voidaan laskea nykyään tarkasti jokaiselle tuotteelle, toiminnalle, tapahtumalle sekä yritykselle. Kun kasvihuonepäästöjä lähdetään kompensoimaan, on tärkeää, että kompensointi on todellista ja mitattavissa olevaa toimintaa.

Miksi hiilijalanjälki on tärkeä aihe yritysmaailmassa?

Vastuullisuus osana yritystoimintaa on kasvava trendi. Sen ei kuitenkaan pitäisi olla trendikästä vaan normi. Yritykset tuottavat suuren osan palveluista ja tuotteista. Meidän jokaisen on alettava kantaa vastuu ympäristöstämme, kuten myös yrityksien kuluttajistaan.

On tärkeää ymmärtää, että vastuullisuudesta yritysmaailmassa ei ole kyse asiakkaiden ja sijoittajien miellyttämisestä vaan yrityksien tulevaisuudesta. Nykyaikainen liiketoimintasektori, sellaisena kuin sen tunnemme, ei tule yksinkertaisesti selviämään, mikäli emme muuta ajattelutapaamme ja sitä myötä myös toimintaperiaatteitamme.

On myös hyvä huomata, että tulevaisuudessa yrityksiltä tullaan vaatimaan entistä enemmän vastuullisuutta ja konkreettisia toimia. Ratkaisut ilmastonmuutokseen ovat jo pääosin olemassa. Kyse on tahtotilasta. Kun tahtotila on kohdallaan, kaikki on mahdollista.

Vaikka vastuullisuuden ei pitäisi olla trendi, voi se kuitenkin olla kilpailuetu. Uskottava markkinointi yrityksen ympäristöteoista sekä konkreettisista toimista parantaa yrityksen asiakasmielikuvaa sekä toimii parhaimmillaan käyntikorttina esimerkiksi työnantajamielikuvaa luotaessa. Siinä missä vastuullisten yrityksien määrä lisääntyy jatkuvasti, myös tietoisien ihmisten määrä kasvaa ja me alamme vaatia yrityksiltä ja työnantajilta enemmän.

Ongelma muodostuu siis asenteista ja vääränlaisesta hyväksytystä ilmapiiristä.

Tulevaisuuden yritys on vastuullinen, avoin sekä ekologinen.

Vastuullinen yritystoiminta on kasvussa ja lisääntyy jatkuvasti. Materiaalivalinnat, kierrättäminen, päästöjen kompensointi sekä vastuu liiketoiminnasta ja henkilöstöstä ovat asioita, jotka määrittävät tulevaisuuden yritykset.

Vastuullinen yritys ja hyvän tekeminen ei tarkoita kuitenkaan hyväntekeväisyyttä.

Myynti ohjaa liiketoimintaa kaikissa yrityksissä. Kyse onkin siitä, kuinka pystymme omilla teoillamme muokkaamaan liiketoimintasektoria oikeaan, kestävään suuntaan. Yrityksen hiilijalanjälki, ympäristöasiat sekä kaikkien toimintojen kartoittaminen on ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden yritystä.

Hiilijalanjälki eli kasvihuonekaasupäästöt koostuvat lukuisista asioista. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme vaikuttamaan asioihin monella eri tavalla ja lähtemään liikkeelle pienistä asioista.

Hiilijalanjälki on muutakin kuin kierrättämistä.

Yleinen käsitys liittyen hiilijalanjälkeen ja kasvihuonekaasupäästöihin on hyvin yksinkertaistettu. Totuus on kuitenkin paljon laajempi. Hiilijalanjälki muodostuu kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu.

Yrityksien hiilijalanjälki muodostuu logistiikasta, hankinnoista, energian ja veden käytöstä, jätteiden kuljetuksesta ja lajittelusta, palveluista, matkustamisesta, viestinnästä sekä henkilöstöstä.

Puhumme siis kokonaisvaltaisista toimista, joissa pääsemme vaikuttamaan asiaan monella tapaa.

Esimerkiksi logistiikasta puhuttaessa, raaka-aine kuormien täyttöaste voi tehdä merkittävän muutoksen hiilijalanjälkeen sekä logistiikan kuluihin. Ympäristöasioihin keskittymällä pystymme siis luomaan myös taloudellista hyötyä.

Toinen merkittävä asia on energiatehokkuus sekä veden käyttö. Sähkön ja energian kulutuksen seuraamisella ja suurimpien energian kuluttajien kartoittamisella saamme monta mahdollisuutta energiatehokkuuden parantamiseen ja parempien, ekologisempien sekä kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseen.

Sama pätee myös vedenkäytön seuraamiseen ja etenkin hukkaveden seurantaan. Tiesitkö, että tipoittain vuotava hana saattaa aiheuttaa yritykseen tuhansien eurojen vuosittaisen kulun? Sähkön ja veden lisäksi myös valaistus sekä ilmastointi ja niiden kehittämiseen tehdyt ratkaisut auttavat kustannustehokkuuden hankkimisessa ja osaltaan myös hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Kokonaisuus on siis paljon muutakin kuin kierrättämistä ja nykyaikainen, vastuullinen yritys koostuu monista erilaisista osa-alueista.


Kulttuurimuutoksella kohti parempaa kehitystä.

Yritysten hiilijalanjälki on merkittävä ja päästöhyvityksillä pääsemme vastaamaan tähän tehokkaasti. Metsityksen avulla hyvitys tapahtuu pitkällä aikavälillä. Metsitys tarkoittaa taimitusta, jolla hiilidioksidia sidotaan ilmasta istuttamalla uusia puita. Tämä onkin näkyvintä työtä kasvihuonepäästöjen kompensoinnissa. Metsityksellä luotavat hiilinielut ovat sopivia kompensointiin vain, jos kyseistä metsää ei olisi kasvanut ilman kompensointiin ohjattua rahoitusta.

Metsän kiertoajan pidennys on hankkeistamme käytetyin. Nykyaikaisessa metsänhoidossa puusto kaadetaan tilanteessa, jossa hiilensidonta voisi jatkua vielä kymmeniä vuosia. Kun hakkuuaikaa pidennetään, tukkipuun osuus metsästä kasvaa. Hiili pysyy tukkipuussa sitoutuneena pidempään mm. rakennusmateriaalina.

Hiilensidonta metsän kiertoajan pidennyksessä on välitöntä ja kiertoajan pidennys muodostaakin usein valtaosan päästöhyvityksestä (n. 85%).

Yrityksillä on yleensäkin useita erilaisia mahdollisuuksia vähentää kasvihuonepäästöjä sekä kompensoida olemassa olevaa hiilijalanjälkeä.

Yrityksien päästöjen laskeminen on aina tapauskohtaista.

Aidosti vastuulliset yritykset tuntevat omat päästönsä sekä niiden vaikutuksen ympäristöön. Tällaiset yritykset pystyvät tekemään oikeasti merkittäviä ja tehokkaita päästöjenvähennystoimia. Kompensoinnissa otetaan huomioon ne päästöt, joita yritys ei pysty itse vähentämään. Pystymme myös kompensoimaan sellaisia kasvihuonepäästöjä, joita yritykset eivät pysty vielä tehokkaasti vähentämään. Näin saamme hiilineutraaliudesta kannattavaa, kun tehdyt toimet voidaan jakaa pidemmille aikajaksoille.

Yrityksen omat käytössä olevat resurssit kannattaakin ohjata merkittävimpiin ja tehokkaimpiin päästöjen vähentämisiin.

Hiilijalanjälki ja sen selvittäminen lähtee aina liikkeelle yrityksen omasta halusta kehittyä ja kehittää toimintaa. Kestävyyden ja vastuullisuuden avain on aina omien päästöjen tiedostaminen ja selvittäminen.

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi pähkinänkuoressa:

1.Lasketaan yrityksen hiilijalanjälki.

2.Yritys päättää kompensoitavan määrän.

3.Palveluntarjoaja hyvittää päätetyn määrän maksua vastaan.

Käytännössä siis palveluntarjoaja kompensoi, eli poistaa yrityksen kasvihuonekaasuja toimilla, jotka vastaavat tiettyä määrää hiilidioksidia.

Lisäksi palveluntarjoajilta löytyy ratkaisuja päästöjen vähentämiseen sekä estämiseen.

Hiilijalanjälki ei ole terminä enää tuntematon, mutta keinot sen vähentämiseen ja poistamiseen usein ovat. Hiilidioksidipäästöjen kompensointi on kuitenkin alana vielä uusi ja alan ymmärtäminen sekä tietouden lisääminen ovatkin sen suurimpia haasteita.

Hiilijalanjälki ja sen laskeminen antaa yritykselle mahdollisuuden tunnistaa tuotteiden elinkaaresta syntyvät kasvihuonepäästöt ja vaikutukset. Kun ymmärrämme, mistä päästöt syntyvät, osaamme myös pienentää niitä.

Hiilijalanjälki vs. hiilineutraalius?

Kun hiilijalanjälki tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen määrää jossain prosessissa, tarkoitetaan hiilineutraaliudella kasvihuonekaasujen, eli hiilijalanjäljen pienentämistä nollaan. Hiilineutraaliudella voidaan tarkoittaa myös tilannetta, jossa toiminta ei vaikuta ilmaston kasvihuonepäästöjen pitoisuuksiin, vaan se on saatu kokonaan kompensoitua.

Eri kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmastoon taas vertaillaan keskenään hiilidioksidiekvivalenttien avulla.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii konkreettisia toimia ja tarkkaa laskentaa. Käytännössä siis sidomme yhtä paljon hiilidioksidia hiilinieluihin, kun sitä tuotamme. Hiilineutraaleiksi itseään kutsuvat yritykset yleensä siis kompensoivat kasvihuonepäästöjään.

Myös yksittäinen tuote tai palvelu voi olla hiilineutraali, vaikka koko yrityksen toiminta ei olisikaan. Tällaiset tuotteet luovat kuluttajalle suotuisan tilanteen vaikuttaa kokonaisuuteen omilla valinnoillaan. Kun tuote tai palvelu on hiilineutraali, koko sen elinkaari valmistuksesta kierrättämiseen on kompensoitu, tai sen tuottamat kasvihuonekaasut on pienennetty nollaan.

Hiilinegatiivisuudella tarkoitamme toimintaa, jossa yritys on saanut kompensoitua tilanteen negatiiviseksi, eli sidotaan enemmän hiilidioksidia kuin tuotetaan. Hiilinegatiivisuuteen pyritään usein, jotta voidaan hyvittää menneiden vuosien päästöjä.

Kokonaisuus on sarja pieniä tapahtumia

Hiilijalanjälki, hiilineutraalius, päästöjen kompensointi sekä hiilinegatiivisuus saattavat kuulostaa monimutkaiselta kokonaisuudelta, jota se onkin. Kuitenkin pilkkomalla asiat pienempiin kokonaisuuksiin, saavutetaan mittareita, joilla jokainen yritys pystyy aloittamaan työnsä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.

Kehitys lähtee aina liikkeelle halusta ja halun synnyttää ymmärrys. Pyritään siis ymmärtämään eri toimien vaikutusta kokonaisuuteen. Kokonaisuus tarkoittaa tietenkin ympärillämme olevaa ilmakehää ja sitä myötä planeettaamme ja sen ihmisiä, eläimiä sekä muuta elämää.