Hiilijalanjälki – Kaikki mitä sinun tulisi tietää hiilijalanjäljestä

Hiilijalanjälki on ihmisen toiminnasta ilmakehään syntyvien kasvihuonekaasujenkaasujen määrä.

Hiilijalanjäljen tietäminen on erittäin tärkeä osa ympäristönsuojelua, sillä se tarjoaa yhteismitallisen tavan vertailla erityyppisten teollisuudenalojen, organisaatioiden ja kansakuntien tuottamien hiilipäästöjen määrää. Se auttaa myös organisaatioita ymmärtämään niiden vaikutusta ympäristöön ja löytämään toimenpiteitä, joita niiden on toteutettava luonnonvarojensa suojelemiseksi. Se on myös yksi tehokkaimmista tavoista seurata vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Vaikka ilmastonmuutoksesta ja hiilijalanjäljestä on tullut yleisiä keskustelunaiheita, molempia ymmärretään edelleen huonosti. Aiheeseen liittyy monia uskomuksia ja väärinkäsityksiä. Hiilijalanjälkeen vaikuttavat lähes kaikki ihmisen toimet, ja sitä on arvioitava sekä kansallisella että henkilökohtaisella tasolla.

5 faktaa hiilijalanjäljestä

Hiilijalanjälki on mitta, jolla mitataan yksilön, organisaation, tapahtuman tai tuotteen suoraan ja välillisesti aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Se on hyödyllinen tapa ymmärtää ympäristövaikutuksemme. Sitä voidaan myös käyttää vertailukohtana eri toimintojen välillä – jotta voidaan selvittää, mitkä toiminnot ovat ympäristöystävällisimpiä ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeämme planeetalla.

Termi ”hiilijalanjälki” syntyi ensimmäisen kerran vuonna 1988, vaikka käsite on ollut olemassa jo ainakin 1960-luvulta lähtien. Ajatus on yksinkertainen: jos haluat vähentää ilmastovaikutustasi, sinun on lopetettava hiilidioksidipäästöjen lisääminen ilmakehään. Ongelmana on, että hiilidioksidi on näkymätöntä – mistä siis tietäisimme, mikä sen aiheuttaa? Tässä kohtaa hiilijalanjälki tulee kuvaan mukaan!

1. Hiilijalanjäljestäsi on ensinnäkin hyvä tietää, että se on ihmisen vuoden aikana ilmakehään päästämien hiilidioksidin, metaanin ja monien muiden kasvihuonekaasujen kokonaismäärä. Hiilijalanjälki mitataan tonneina hiilidioksidiekvivalentteja vuodessa.

2. Hiilijalanjälki voidaan laskea yksittäiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle mittaamalla suoraan ja välillisesti tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrä. Laskennassa otetaan huomioon, miten saamme energiamme ja miten käytämme sitä.

3. Keskiverto yhdysvaltalaisen hiilijalanjälki on 20 tonnia vuodessa, kun taas keskiverto eurooppalaisen hiilijalanjälki on 10 tonnia vuodessa. Tämä tarkoittaa, että jos kaikilla maailman ihmisillä olisi amerikkalaisen kokoinen hiilijalanjälki, tarvitsisimme viisi planeettaa elättämään meidät kaikki!

4. Hiilijalanjälki ei ole ongelma vain Kiinan, Intian, Brasilian ja Yhdysvaltojen kaltaisille suurten väestömäärien maille, vaan se on haaste myös pienemmille väestömäärille, kuten Afrikan valtioille, joiden nopea teollistuminen lisää dramaattisesti kasvihuonekaasupäästöjä.

5. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää käyttämällä vihreää energiaa, ajamalla harvemmin autolla ja käyttämällä useammin julkisia liikennevälineitä, kierrättämällä enemmän, ostamalla luomutuotteita ja vähentämällä henkilökohtaista kulutusta mahdollisimman paljon.

Maailman suurimmat hiilidioksidipäästöjen tuottajat

Maailman suurimpina saastuttajina Yhdysvallat ja Kiina ovat kilpailleet johtoasemasta ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Yhdysvallat on luvannut vähentää päästöjään 26–28 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Kiina lupaa, että päästöt saavuttavat huippunsa noin vuonna 2030 ja alkavat sitten vähentyä.

Kaksi suurinta kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajaa Yhdysvalloissa ovat sähköntuotanto ja liikenne – liikenne aiheuttaa yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Kanadassa, jossa myös suuri osa sähköntuotannosta tuotetaan kivihiilellä, yli puolet kaikista päästöistä on peräisin liikenteestä.

Tyypillisiä päästövähennyksiä, joita on tapahtunut maailmanlaajuisesti, on saavutettu yhdistämällä säännöksiä ja toimia (sekä sopimuksia) kehittyneiden maiden toimesta. Kehitysmaissa on ollut jonkin verran sääntelyä ja myös vapaaehtoisia toimia, mutta suurin osa päästövähennyksistä on peräisin teknologian kehityksestä, kuten uusiutuvien energialähteiden kehittämisestä, energiatehokkuuden parantamisesta ja talouskasvun kautta tapahtuneista rakennemuutoksista (esimerkiksi hiilen käytön väheneminen Kiinassa).

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tärkeä tavoite ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Jotkut keskittyvät alueellisiin toimiin, toiset taas poliittisiin toimiin. On aika löytää keino yhdistää molempien ryhmien ponnistelut ja pyrkiä samaan tavoitteeseen eli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Miten pääsemme irti hiilidioksidipäästöistä?

Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole helppoa. Suurin ongelma on se, että olemme yli vuosisadan ajan rakentaneet taloutemme fossiilisten polttoaineiden – hiilen, öljyn ja maakaasun – varaan. Fossiiliset polttoaineet ovat käytössä liikennejärjestelmissämme, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissämme ja tuotantolaitoksissamme. Ne ovat mahdollistaneet väestön ja talouden valtavan kasvun, jota olemme kokeneet viimeisten 200 vuoden aikana.

Sen lisäksi, että fossiiliset polttoaineet ovat energialähde, ne ovat myös monien nykyisin teollisuudessa käytettävien kemikaalien tärkein lähde. Muovit, joita käytetään lähes kaiken valmistamiseen, vaativat paljon energiaa – ja siksi niistä vapautuu paljon kasvihuonekaasuja ilmaan.

Hyvä uutinen on se, että on olemassa paljon hyviä ehdotuksia, joiden avulla voimme luopua riippuvuudestamme hiilipohjaisiin polttoaineisiin, ja useimmat niistä ovat melko yksinkertaisia. Siirtyminen hiilettömään maailmaan edellyttäisi kuitenkin energiainfrastruktuurimme valtavaa uudistamista, mikä tarkoittaisi merkittäviä investointeja uuteen teknologiaan ja infrastruktuuriin. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan maailman energiahuoltoa ei ole mahdollista irrottaa hiilestä vuoteen 2050 mennessä.

Toiset taas uskovat, että tavoite on saavutettavissa, jos teemme oikeat investoinnit puhtaisiin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, ja investoimme voimakkaasti akkujen varastointitekniikkaan, jotta voimme varastoida sähköä silloin, kun aurinko ei paista tai tuuli ei puhalla.

Lopputulos on, että nykyisestä riippuvuudestamme fossiilisiin polttoaineisiin on päästävä eroon. Siirtyminen vaatii aikaa ja huomattavia investointeja, mutta se voi tapahtua, jos suunnittelemme tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa jo nyt.

Ilmaston lämpeneminen on sukupolvemme haaste. Viime vuosikymmeninä maapallon keskilämpötila on selkeästi noussut, mikä on jo johtanut laajamittaisempaan ilmastonmuutokseen heräämiseen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista, mutta se voidaan ratkaista uusiutuvan energiateknologian ja älykkään politiikan avulla.

Uusiutuvat energianlähteet hiilidioksidipäästöjen jarruttajana?

Uusiutuvia energialähteitä pidetään parhaana ratkaisuna hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi.

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energiaa, joka on peräisin luonnonvaroista, jotka uusiutuvat luonnollisesti ihmisen aikaskaalassa, kuten auringonvalo, tuuli, sade, vuorovesi, aallot ja geoterminen lämpö. Uusiutuvia energialähteitä kutsutaan myös ”vihreiksi” tai ”puhtaiksi” energialähteiksi.

Uusiutuvien energialähteiden ympäristöhyödyt ovat ilmeiset: ne ovat puhtaita eivätkä aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi ne ovat hyvä suoja fossiilisia polttoaineita vastaan, sillä öljyn ja maakaasun hintojen nousu voi tehdä uusiutuvista energialähteistä yhä houkuttelevampia.

Ydinvoima osana ilmastostrategiaa? – Hyvät ja huonot puolet

Ydinvoima on maailman suurin vähähiilisen sähkön lähde. Se tuottaa noin 11 prosenttia maailman sähköstä, ja monissa maissa suunnitellaan uusien ydinvoimaloiden rakentamista.

Ydinvoiman turvallisuudesta ollaan kuitenkin yhä enemmän huolissaan. Vuonna 2011 Japanin maanjäristyksen aiheuttama tsunami johti kolmen ydinreaktorin sulamiseen Fukushima Daiichin ydinvoimalassa. Kyseessä oli pahin onnettomuus siviiliydinvoimalassa 25 vuoteen.

Huolta on herättänyt myös ydinvoimaloiden tuottaman radioaktiivisen jätteen määrä ja se, että jotkin maat tukeutuvat sähköhuollossaan liiaksi ydinvoimaan. Mitkä ovat tämän kiistanalaisen energialähteen hyvät ja huonot puolet?

Ydinvoimaa voidaan tuottaa edistämättä luonnon elinympäristöjen tuhoutumista polttoainelähteitä varten. Öljynporaus on merkittävä ilmaston lämpenemisen lähde, koska öljy on hiilipohjainen polttoaine. Vastaavasti hiilen polton päästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä ja heikentävät otsonikerrosta. Vaihtoehtoisena energialähteenä ydinenergia ei kuitenkaan edellytä metsien tai muiden luonnollisten elinympäristöjen tuhoamista sen tuottamiseksi.

Ei ilmansaasteita eikä hiilidioksidipäästöjä: Ydinreaktorit eivät polta mitään, joten ne eivät aiheuta ilmansaasteita tai kasvihuonekaasupäästöjä.

Alhaiset käyttökustannukset: Kun ydinreaktorit on rakennettu, niiden käyttökustannukset ovat minimaaliset – vain henkilöstökustannukset ja säännöllinen huolto.

Turvallisuus: Ydinvoima on muihin energialähteisiin verrattuna kaiken kaikkiaan erittäin turvallinen. Itse asiassa kukaan ei ole kuollut Yhdysvalloissa kaupallisen reaktorin toiminnasta aiheutuneeseen säteilyaltistukseen sitten Three Mile Islandin onnettomuuden vuonna 1979. Tšernobylin onnettomuus johtui suunnitteluvirheestä ja inhimillisestä erehdyksestä testauksen aikana; se ei liittynyt toimintaongelmiin normaaleissa laitosolosuhteissa.

Suurin huolenaihe ydinvoiman suhteen on katastrofin mahdollisuus. Ydinvoiman sulamisen tai onnettomuuden aiheuttamat puhdistuskustannukset ovat huikeat. Lisäksi kaikki ydinvoiman tuottama jäte säilyy radioaktiivisena tuhansia vuosia.

Ydinvoiman aiheuttama mahdollinen radioaktiivinen saastuminen on yksi suurimmista kestävyysongelmista, jotka liittyvät ydinvoima-alaan. Jos ydinvoimala hajoaa, siitä voi vapautua myrkyllisiä kemikaaleja ympäröivään ympäristöön.

Ydinvoimalassa käytetään myös uraania, jota on louhittava ja käsiteltävä, mikä aiheuttaa ympäristövaaroja, kuten saastumista ja elinympäristön häviämistä. Ja vaikka ydinvoimalat eivät aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä, ne aiheuttavat tunnetusti muunlaista saastumista, kuten pohjaveden pilaantumista, ilmansaasteita ja lämpösaasteita.

Ydinjätteen loppusijoitus on myös suuri ongelma, joka on jo pitkään kaivannut ratkaisua. Radioaktiiviset materiaalit ovat ydinvoiman tuotannon väistämätön sivutuote, ja tyypillisesti tätä jätettä pidetään erittäin vaarallisena tuhansia vuosia.