Ilmastosanasto – Alan termistöä avattuna

Liiketoimintamme on alana uusi ja sisältää monia mutkikkaitakin termejä. Päätimme avata termistöä blogin muodossa.

Mitä sinun on tiedettävä hiilinielusta, hiilensidonnasta ja päästöjen kompensoinnista? Opi, miten näitä termejä käytetään ilmaston lämpenemisen yhteydessä.

BIODIVERSITEETTIKATO

Biodiversiteetti tarkoittaa maapallolla sijaitsevan luonnon monimuotoisuutta. Lajien kirjoa koko ekosysteemissä. Biodiversiteettikato tarkoittaa vastaavasti ekosysteemin yksipuolistumista ihmisten toimien seurauksena. Luonnon biodiversiteetin heikkeminen on seurausta monista asioista, joista keskeisimmin ilmaston lämpenemisestä, maankäytön lisääntymisestä sekä saasteista.

Biologinen monimuotoisuus voidaan määritellä elämänmuotojen lukumääräksi ja monimuotoisuudeksi sekä tavaksi, jolla ne ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Luonnollinen biologinen monimuotoisuus tarkoittaa tietyssä ympäristössä, kuten metsässä, eläviä kasveja ja eläimiä.

Vaikka lajien monimuotoisuuden säilyttäminen voi tuntua pelottavalta tehtävältä, se voidaan jakaa yksinkertaisiin, helposti hallittaviin vaiheisiin. Jos julkisella sektorilla luodaan tehokkaita täytäntöönpanopolitiikkoja ja jos biologinen monimuotoisuus sisällytetään yksityisen sektorin toimijoiden taloudellisiin kannustimiin, biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen voidaan toteuttaa paikallisella tasolla. Biologista monimuotoisuutta koskevat politiikat olisi laadittava niin, että ne ovat riittävän täsmällisiä, jotta ne voivat ohjata täytäntöönpanoa, mutta eivät niin täsmällisiä, että byrokratia estää täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoprosessi helpottuu, kun suojelupyrkimykset keskitetään uudelleen biologisen monimuotoisuuden lisäämiseen ensisijaisilla alueilla sen sijaan, että luotetaan uhanalaisten lajien suojeluun.

ELINKAARIARVIOINTI

Elinkaariarviointi on tekniikka, jonka avulla selvitetään esimerkiksi yksittäisen tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutus. Elinkaariarvioinnin ilmeisin tehtävä on laskea tuotteen valmistukseen, käyttöön ja lopulliseen hävittämiseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä. Tekniikan avulla voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös muita ympäristövaikutuksia, kuten myrkyllisyys ihmisille, otsonikato, luonnonvarojen ehtyminen, veden käyttö ja pakkausmateriaalien tuotanto.

HIILENSIDONTA

Hiilensidonta on hiilen sitomista ilmakehästä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Hiilensidonnan toimenpiteitä tehdään usein metsä- ja maataloudessa. Puusto sitoo itseensä hiiltä yhteyttämisessä ja tasapainottaa näin kasvihuonekaasujen määrää.

Kestävä metsätalous sitoo itseensä vähintään yhtä paljon hiiltä kuin niistä hakkuiden kautta poistuu

Hiilidioksidi on ilmaston lämpenemisen pääasiallinen aiheuttaja. Käyttämällä innovatiivista teknologiaa hiilidioksidipäästöjen talteenottoon suurissa lähteissä, kuten hiilivoimaloissa, ja varastoimalla ne maan alle tai käyttämällä niitä myyntikelpoisten tuotteiden tai polttoaineiden valmistukseen valmistajat voivat vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Maailman energiankäyttö aiheuttaa yli 30 prosenttia kaikista ilmakehään joutuvista hiilidioksidipäästöistä, joten on elintärkeää löytää keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, jotta estetään ympäristöön kohdistuvat lisävaikutukset.

HIILIDIOKSIDIEKVIVALENTTI

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv tai CO2e) tarkoittaa suuretta, jolla kuvataan ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta.

Päästöistä puhuttaessa määrät ilmoitetaan massana esimerkiksi x kiloa tai x tonnia vuodessa. Ilmakehän pitoisuuksista puhuttaessa määrät ilmoitetaan pitoisuuksina.

HIILIJALANJÄLKI

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun aiheuttamaa päästökuormaa eli kasvihuonekaasujen määrää koko prosessin elinaikana. Yrityksen tai tuotteen hiilijalanjälki on mahdollista laskea esimerkiksi päästölähteiden päästökertoimia hyödyntämällä.

Yrityksen hiilijalanjälki muodostuu useasta eri päästölähteestä ja päästölähteiden tuottamien kasvihuonekaasujen yhteisvaikutuksesta.

HIILINIELU

Hiilinielu tarkoittaa mitä tahansa kasvihuonekaasuja ilmakehästä poistavaa prosessia. Luonnon suurimpia hiilinieluja ovat merien ja metsien kasvit, jotka fotosynteesin avulla siirtävät hiilidioksidia ilmakehästä itseensä.

Hiilinielu imee itseensä enemmän ihmisen toiminnasta peräisin olevaa hiilidioksidia kuin se vapauttaa. Jotkin hiilinielut, kuten valtameret, ovat niin suuria, että niillä on huomattava vaikutus ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksiin. Hiilinielut muodostavat yhden niistä mekanismeista, jotka vakauttavat maapallon ilmastoa fossiilisten polttoaineiden polton aiheuttamilta lämpötilan muutoksilta.

HIILINEUTRAALIUS

Hiilineutraalius tarkoittaa tilannetta, jossa jokin toiminta ei vaikuta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Hiilineutraali yritys ei joko tuota ilmakehään päästöjä tai se kompensoi omia päästöjään vastaavan määrän.

METSITYS

Metsityksellä tarkoitetaan metsän perustamista sellaiselle alueelle, jossa metsää ei ole aiemmin kasvanut eikä sitä olisi syntynyt itsestään tehokkaasti. Metsä tehdään istuttamalla puita. Metsitys on yksi tapa yrityksille kompensoida omia päästöjään.

METSÄN KIERTOAJAN PIDENTÄMINEN

Metsän kiertoajan pidentämisellä tarkoitetaan hakkuuvälin pidentämistä. Kun metsän annetaan kasvaa pidempään, tukkipuun määrä puustossa lisääntyy. Tukkipuussa hiili pysyy sitoutuneena pitkään esimerkiksi rakennusmateriaalina.

PÄÄSTÖKOMPENSAATIO

Päästökompensaatio tarkoittaa yrityksen päästöjen kompensointia jonkin hankkeen kautta.

Kuluttajapuolella päästöjä kompensoidaan esimerkiksi lentomatkustuksessa vapaaehtoisilla päästöhyvitysmaksuilla.

 

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys on ihmisten tarpeiden ja luonnon kantokyvyn yhtä aikaa huomioon ottavaa kehitystä.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Ympäristöystävällisyys tarkoittaa jonkin tavaran, tuotteen tai palvelun vähäisiksi väitettyjä haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

 

YMPÄRISTÖMERKKI

Ympäristömerkki on tuotteelle tai palvelulle annettava tunnustus sen vähäisestä vaikutuksesta ympäristöön. Ympäristömerkki saattaa koskea vain osaa tuotteen koko elinkaaresta.

Pohjoismainen ympäristömerkki, tunnetummin Joutsenmerkki, on tunnetuin ympäristömerkki pohjoismaissa.