Nyky-yritysten hiilijalanjälki on merkittävä

Yritysten päästöt vaihtelevat suuresti. Pk-yrityksen vuosittainen hiilijalanjälki voi olla esimerkiksi 80 000 kg CO2e. Tämä hiilijalanjälki vastaa noin 186 lentoa välillä Helsinki – New York*. Samoilla päästöillä ajelisi vaihtoehtoisesti noin 735 000 kilometriä uudella perheautolla, eli 13 kertaa maapallon ympäri.

*Finnairin päästölaskuri

Tällaisen hiilijalanjäljen hyvittämiseen vaaditaan Etelä-Suomen rehevillä metsäalueilla noin yhdeksän hehtaaria pidennetyn kierron mukaista metsää. Metsitettävän maa-alueen osuus on huomattavasti pienempi, koska silloin sidonnassa huomioidaan puuston elinkaaren ensimmäiset 50 vuotta.

 

Hyvitämme yritysten päästöjä kolmen erilaisen hankkeen avulla

Päästöhyvitykseen käytetään yleensä yhdistelmää erilaisista hankkeista, jolloin saavutetaan mahdollisimman pitkäkestoinen ja laaja-alainen kompensaatio. Useimmiten kyseessä on metsityksen (n. 15 %) ja metsän kiertoajan pidennyksen (n. 85 %) yhdistelmä, jonka avulla saadaan aikaan sekä välitöntä että pitkäkestoisinta vaikutusta.

Kun hankkeissamme puhutaan hiilensidonnasta, sillä tarkoitetaan alkutilanteeseen verrattuna lisääntynyttä määrä tukkipuuta, johon hiili pysyy sitoutuneena hyvin pitkään.

Tutustu hankkeisiimme tarkemmin alta!

Metsitys – Päästöjen hyvitys pitkällä aikavälillä

Hankkeistamme helpoimmin hahmotettava on metsitys eli toiselta nimeltään taimitus. Tässä hankkeessa hiilidioksidia sidotaan ilmasta istuttamalla puita alueelle, johon metsää ei ilman NGS Finlandin apua syntyisi. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi pellot, joihin ei enää myönnetä tukea mutta joihin metsän kasvatusta ei olisi varaa tai halua toteuttaa ilman apuamme.

Uutta metsää istuttaessa varsinainen hiilensidonta alkaa noin 10-20 vuoden iässä. Sidontaa tapahtuu kuitenkin hyvin pitkään taimituksen jälkeen, parhaimmillaan yli sadan vuoden ajan. Sidonta jatkuu vielä senkin jälkeen, kun puut ovat päätyneet rakennusmateriaaliksi. Pitkän kestonsa vuoksi taimittamista käytetään pienempänä osana (n. 15 %) päästöhyvitystä. Välitöntä vaikutusta saavutetaan metsän kiertoajan pidennyksellä.

Metsitys tapahtuu yhteistyössä yksityisten metsän- ja maanomistajien kanssa. Taimituksen yhteydessä alueelle luodaan metsänhoitosuunnitelma, jonka pohjalta sitoutuva hiilimäärä voidaan laskea. Metsän kasvua hiilinieluna seurataan vuosittain, jolloin voidaan varmistua siitä, että luvattu hiilimäärä sitoutuu. Kehitteillä on myös järjestelmä, jonka avulla kompensaation ostanut yritys kykenisi itse seuraamaan hiilensidontaa lähes reaaliaikaisesti.

Ota yhteyttä

 

Metsän kiertoajan pidennys – Päästöjen hyvitys välittömästi

Nykyaikainen metsänhoito on usein hyvin aggressiivista. Puusto kaadetaan tyypillisesti vaiheessa, jossa hiilensidonta voisi jatkua vielä jopa kymmeniä vuosia. Metsän kiertoaikaa pidentämällä hiilensidonta jatkuu välittömästi. Hankkeissa hyödynnetään ainoastaan metsää, jonka hoitosuunnitelmassa päätehakkuuvuosi on sovittu. Metsänomistaja vastaa itse jatketun metsänhoitosuunnitelman toimeenpanosta, ja metsän hiilensidontaa seurataan vuosittain.

Kun metsän annetaan kasvaa pidempään, tukkipuun osuus puustosta kasvaa. Tukkipuussa hiili pysyy sitoutuneena pidempään esimerkiksi rakennusmateriaalina. Hiilensidonta on tässä hankkeessa välitöntä. Metsän kiertoajan pidennys muodostaa suurimman osan (n. 85 %) päästöhyvityksestä.

Kiertoajan pidennys on hankkeistamme eniten käytetty, ja se tukee esimerkiksi Suomen valtion tavoitteita.

Ota yhteyttä

Metsänhoidon tehostaminen – parantaa hiilensidontaa ja metsän tuottoa

Suomessa on paljon metsää, joka on esimerkiksi jäänyt perinnöksi henkilöille, joilla metsänhoito ei ole omaa vahvuusalaa. Hoitamattomana talousmetsän hiilensidontakyky laskee merkitsevästi. NGS Finlandin avulla tällaisille metsille voidaan luoda ja toteuttaa hoitosuunnitelma, jonka avulla metsän hiilensidontakyky saadaan kasvuun.

Kun metsän hoitotoimenpiteet laiminlyödään, häviää iso osa metsän hiilensidontakyvystä. Ammattilaisten kanssa yhteistyössä tehty hoitosuunnitelma kasvattaa metsän hiilinielua, ja uutta lisääntynyttä hiilinielua hyödynnetään hankkeessamme. Metsän hiilensidonta ja näin ollen myös tuotto paranee hyvin pienellä vaivalla.

Ota yhteyttä