Hiilineutraali yritys – Matkalla kohti päästöttömyyttä.

Mitä tarkoittaa hiilineutraali yritys?

Hiilineutraalin yrityksen olemassaolo ja toiminta eivät vaikuta ilmaston hiilidioksidipitoisuuteen. Hiilineutraalius voidaan toteuttaa joko vähentämällä yrityksen päästöt nollaan tai kompensoimalla ne kokonaisuudessaan. Kompensointi tarkoittaa yrityksen päästöjen hyvittämistä kompensaatiohankkeen avulla, kuten metsittämisellä tai metsän kiertoajan pidentämisellä. Löydät täältä lisätietoa hiilijalanjäljestä yritysmaailmassa.

Yrityksen lisäksi voidaan kompensoida yksittäisen prosessin päästöt. Myös esimerkiksi yksittäinen tuote voi olla hiilineutraali, vaikka koko yrityksen toiminta ei sitä olisikaan.

Yritysten ilmastotoimien ja siitä viestimisen standardit.

Ilmastotekojen osalta yrityksien viestintä on usein hyvin vaihtelevaa. Ilmastoteoista viestimisessä tärkeintä on olla avoin ja rehellinen. Läpinäkyvyyteen pyrkiminen on ensiarvoisen tärkeää, jottei kuluttajia johdeta harhaan, mikä helposti johtaa syytöksiin viherpesusta.

Mitkä ovat toimien tavoitteet ja minkälaisilla konkreettisilla teoilla niihin päästään?

GRI-standardin mukainen yritysvastuuraportointi on suurten yritysten ja julkisten organisaatioiden suosima tapa raportoida ilmastotoimista.

Vaikka GRi-raportointi on monimutkaista ja sisältää monia erilaisia osa-alueita, kertoo sen tekeminen kuitenkin aina siitä, että yritys on tietoinen ja kiinnostunut oman toimintansa vaikutuksista ilmastoon. GRI-raportointi antaa usein myös mahdollisuuden vertailla tuloksia yritysten välillä, vaikkakin kaikkia GRI-standardin asioita ei yleensä raportoida.

GRI-raportin yhteydessä on myös tärkeää huomata, onko raportti varmennettu kolmannen osapuolen toimesta. Varmennus tarkoittaa raportin tietojen oikeellisuuden tarkistamista yrityksen palkkaaman konsultin tai tilintarkastajan toimesta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen hiilineutraaleilla ratkaisuilla.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien kirjoa ekosysteemissä. Monesti puhutaan myös luonnon pääomasta. Monimuotoisuus liittyy yritysmaailmaan esimerkiksi tarjoamalla meille hedelmällistä maaperää, tulvasuojaa, ilmaston säätelyä ja sitä kautta turvattua elintarvikkeiden, polttoaineiden, kuitujen sekä esimerkiksi lääkkeiden tuotantoa.

Hiilineutraalit ratkaisut yritysmaailmassa ja luonnon monimuotoisuus eivät varsinaisesti liity toisiinsa. Kuitenkin esimerkiksi metsän kiertoajan pidennys lisää luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla eliöstölle vanhempaa metsää elinympäristöksi.

Taimituksessa tulisi ottaa huomioon, ettei metsitystä tehdä biodiversiteetiltään arvokkaille niityille tai muille harvinaisille maaperille. Myöskään soiden ojittaminen metsämaaksi ei ole monimuotoisuutta tukevaa.

Vastuu kompensoinnin toteuttamisesta on vahvasti kompensointia tarjoavilla yrityksillä ja näiden yrityksien asiantuntijoiden vastuulla on ottaa huomioon luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät toimenpiteet.

Hiilineutraali Suomi 2035?

Hallitusohjelman tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035.

Tavoite edellyttää nopeita toimenpiteitä – eli päästövähennyksiä kaikilla liiketoiminnan sektoreilla sekä vahvaa hiilinielujen lisäämistä. Ylikuluttaminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja luo sitä kautta kestävyyskriisin, joka jokaisen tulisi tiedostaa.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan selkeitä toimenpiteitä esimerkiksi rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisessä sekä verotuksen kohdistamisessa lisääntyviin ympäristöhaittoihin. Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen tarvitaan uudistettua luonnonsuojelulainsäädäntöä sekä rahoituksen vahvistamista.

Suomen hiilineutraalia tavoitetta ja sen edistymistä ohjaa ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä.

Pystymmekö me olemaan ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta?

Aika näyttää ja tulevat sukupolvet toteavat toimintamme vaikutuksen. Liikkeelle lähdetään pienillä askelilla, mutta tärkeintä on, että ne ensimmäiset askeleet otetaan mahdollisimman pian.