EN

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki kuvaa jonkin tuotteen, prosessin tai muun tekijän elinkaarensa aikana tuottamaa kasvihuonekaasujen määrää.

Miksi hiilijalanjälkeä tulee pienentää?

Ihmiskunta on vapauttanut ilmakehään valtavan määrän ylimääräisiä kasvihuonekaasuja, jonka myötä maapallon elinkelpoisuudelle kriittinen ilmakehä toimii yliteholla. Tästä johtuen maapallon pinnalla havaittavat lämpötilat ovat keskimäärin nousseet. Lämpötilan nousu johtaa monenlaisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen.

Miten hiilijalanjäljen kartoituksesta voi hyötyä?

Hiilijalanjäljen kartoituksesta on useita hyötyjä. Jotta omaa vaikutusta voidaan arvioida, tulee tietää lähtökohdat. Kun omista päästöistä tiedetään enemmän, on myös helpompi arvioida millä toimenpiteillä niitä on mahdollista vähentää. Näin voidaan myös seurata omien päästöjen kehitystä sekä tehdä päätöksiä kompensaation tarpeellisuudesta ja mittaluokasta.

Kuinka yritysten päästöt on laskettu? 

Yksinkertaisemmat päästölaskelmat toteutamme itse GHG-protokollan mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa päästöt koostuvat pitkälti toimiston energiankulutuksesta, jätteenkäsittelystä sekä liikematkustuksesta. Usein hyödynnämme myös ulkopuolisen asiantuntijatahon NGS:lle luomaa päästölaskentatyökalua. Voimme myös laajan asiantuntijaverkostomme avulla kartoittaa esim. tietyn prosessin tai tuotteen hiilijalanjäljen.

Mitä päästöjen vähentäminen ja laskenta edellyttävät yritykseltä?

Päästölaskenta edellyttää yritykseltä kulutukseen liittyvien tietojen luovuttamista. Tarvittaessa voimme suorittaa laskelman lähes itsenäisesti, alkaen tietojen hausta yrityksen yhteyshenkilöiltä. Jotta toimet ilmaston eteen ovat mahdollisimman vaikuttavia, tulee yrityksen myös pyrkiä vähentämään päästöjään, esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla.

Mikä on hiilidioksidiekvivalentti?

Päästölaskelmissa hyödynnetään hiilidioksidiekvivalentteja (CO2e), jota käytetään yhteismitallistamaan eri kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmakehässä. Esimerkiksi metaania syntyy monissa prosesseissa, ja se on noin 25 kertaa ilmastoa lämmittävämäpää kuin hiilidioksidi. Kun metaanipäästöt ja muut kasvihuonekaasupäästöt ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina, saadaan yksinkertaistettua päästömäärän ilmaisemista.

Mitä on kompensointi?

Kompensoinnilla tarkoitetaan päästöjen hyvitystä toisaalla. Useimiten tämä tapahtuu joko hiinieluja luomalla, tai hankkeilla, joiden ansiosta päästöjä syntyy normaalitilanteeseen verrattuna vähemmän.

Miksi kompensoida, eikö vähentäminen riitä?

Vaikka ilmakehään ei tästä päivästä lähtien annettaisi vapautua lainkaan kasvihuonekaasuja, jatkuisi ilmaston lämpeneminen vielä pitkään. Tämän takia kompensaatio on merkittävässä roolissa niin nykyisten päästöjen vaikutusten minimoimisessa, kuin vanhojen päästöjen hyvittämisessäkin. Kaikkia päästöjä ei myöskään ole mahdollista vähentää välittömästi.

Mitä NGS:n kompensaatiohankkeet ovat?

NGS:n kompensaatiohankkeet ovat kotimaisten metsien hiilivarastoa kasvattavia projekteja. Niissä joko luodaan uutta metsää, jota ei ilman NGS:n tukea olisi syntynyt, tai kasvatetaan jo olemassa olevia metsän hiilivarastoja. Lisätietoja hankkeista löytyy laajemmin "Vaikutus" -sivulta.

Mitä tarkoittaa hiilensidontahanke?

Hiilensidontahankkeella tarkoitetaan sellaista kompensaatiohanketta, joka perustuu ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen poistamista sitomalla se esim. puustoon fotosynteesin kautta. Hiitä voidaan sitoa myös uusilla teknologioilla mm. sementtiin.

Miksi juuri suomalaisen metsän hiilensidontakyky? Aiotaanko muita keinoja käyttää? 

Suomalaisuus on toimintamme keskiössä ennen kaikkea sen läpinäkyvyyden johdosta. On helpompi luottaa hankkeeseen, jos voit itse nähdä ja kokea alueen, jolla kompensaatio toteutetaan. Kartoitamme kuitenkin jatkuvasti myös muita tapoja toteuttaa kompensaatiota, myös ulkomailla.

Mistä metsää saadaan?

Hankkeissa käytetyt metsät ja maat ovat yksityisten tahojen omistamia. Osa metsistä löydetään metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsänhoitoon liittyvien tahojen kautta, ja osa löydetään tekemällä yhteistyötä metsäyhtiöiden kanssa.

Kuinka voidaan tietää hankkeiden varmasti vaikuttavan? 

Kompensaation toteutumista valvotaan useilla eri tavoilla. Kompensaatiometsiin tehdään pistotarkastuksia ja sopimusrakenne on rakennettu sellaiseksi, ettei sen rikkominen ole kannattavaa. Lisäksi kehitteillä on satelliittidataan ja laserkeilaustietoihin perustuva ohjelma, josta kompensaation ostaja voi itsekin seurata kompensaation etenemistä.

Kuinka metsien sitoman hiilen määrä lasketaan?

Metsien sitoma hiilimäärä riippuu monista tekijöistä, kuten lämpösumma-alueesta, maaperästä ja puulajista. Laskelmat perustuvat alueen metsänhoitosuunnitelmiin ja metsävaratietoihin, joiden pohjalta arvioidaan nykyisen metsän hiilivarasto sekä sopimuskauden aiheuttama lisäisyys. Laskentaa kehitetään jatkuvasti. Jotta voimme olla varmoja hyvityksen toteutumisesta, toteutamme erillisellä hankkeella 20% varmuusmarginaalin kaikkiin myymiimme kompensaatioihin.

Onko toiminnassa mietitty metsityksen muita vaikutuksia ympäristöön, kuten yhteiskunnallista vaikutusta tai vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen? 

Monissa kauempana toteutettavissa kompensaatiohankkeissa keskeisenä tarkastelun kohteena on sen vaikutus esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Kotimaisissa hankkeissa näitä negatiivisia puolia ei pääosin ilmene, mutta positiivisia kylläkin. Esimerkiksi yhteiskunnallinen vastuu tapahtuu palkitsemalla yksityisiä metsänomistajia työstään ilmaston eteen ja metsien kiertoaikaa pidentämällä parannetaan luonnon monimuotoisuutta.

Voiko kompensoinnin avulla unohtaa muut ilmastoystävällisyyteen tähtäävät toimet? Eikö se ole viherpesua?

Kompensaatio on ennen kaikkea tarkoitettu päästövähennysten tueksi. Pyrimmekin aina avustamaan asiakastamme vähentämään mahdollisimman suuren osan päästöistään ja vain ylijäävä määrä kompensoidaan. Eli vastaus: Muita toimia ei voi unohtaa.

Miksei alueen koko biomassaa lasketa mukaan kompensaatioon?

Hyödynnämme kompensaatiossa ainoastaan syntyvän tukkipuun hiilivaraston. Koko metsän hiilivarasto on kuitenkin tätä suurempi. Esimerkiksi juuristossa on sitoutuneena suuri määrä hiiltä. Emme kuitenkaan laske tätä mukaan, koska metsää uudistaessa suuri osa tästä hiilivarastosta vapautuu ilmakehään suhteellisen nopeasti. Tutkimme kuitenkin tätä mahdollisuutta ja sen vaikutusta kokonaisuuteen.

Ovatko hankkeet aidosti lisäisiä?

Kompensaation kriiteereistä yksi tärkeimmistä on lisäisyys. Lisäisyys tarkoittaa kompensaation eroa tilanteeseen, jossa hanketta ei toteutetta. Metsityshankkeessa hyödynnetään ainoastaan alueita, joille metsää ei olisi kannattavaa luoda ilman tukea eikä sitä ole aikaisemmin suunniteltu. Kiertoajan pidennys -hankkeessa hyödynnetään ainoastaan metsiä, joiden päätehakkuun aikataulu on jo varmistunut.

Miten metsänomistaja hyötyy toiminnasta? 

Metsänomistaja hyötyy yhteistyöstä taloudellisesti. Maksamme korvauksen perustuen alueen hiilensidontakykyyn. Metsän kiertoajan pidennys -hankkeessa korvaus maksetaan vuosittain, ja Metsitys -hankkeessa korvaus on kertaluontoinen.

Mihin metsänomistaja sitoutuu? 

Metsän kiertoajan pidennys -hankkeessa metsänomistaja sitoutuu jatkamaan metsän kasvua sopimuskauden ajan, useimiten 10 vuotta. Tänä aikana metsään ei saa tehdä mitään hiilensidontakykyyn negatiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä. Metsitys -hankkeessa metsänomistaja sitoutuu taimittamaan sopimuksen mukaisen alueen, ja vastaamaan sen hoitotoimenpiteistä seuraavat 50 vuotta.

Mitä metsälle tapahtuu kun sopimuskausi päättyy? 

Metsän saavuttaessa tavoiteikänsä, josta sovitaan tapauskohtaisesti (useimiten Metsän kiertoajan pidennys -hankkeessa 10 vuotta ja Metsitys -hankkeessa 50 vuotta), metsän täydet käyttöoikeudet palautuvat sen omistajalle.

Mitä jos en noudata sopimusta?

Sopimuksen noudattamatta jättäminen johtaa sopimuksen purkamiseen, maksettujen korvausten takaisinmaksuun sekä sopimuksen mukaisen korvauksen suorittamiseen sopimusrikkomuksesta.

Mitä jos metsässä tapahtuu esimerkiksi luonnontuhoja?

Tällaiset tilanteet käsitellään aina erikseen, mutta jos luonnontuhot ovat niin merkittävät, että kyky sitoa hiiltä heikkenee olennaisesti, puretaan sopimus. Tällaisessa tilanteessa metsänomistaja saa kuitenkin pitää jo maksetut korvaukset.

Voiko kompensaatioon käytettyä metsää myydä?

Kompensaatiometsän voi myydä. Myynnistä tulee kuitenkin ilmoittaa, ja sopimus velvoittaa metsän uutta omistajaa. Myös korvaukset maksetaan uudelle omistajalle.